štvrtok 31. mája 2012

Ako chrániť obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo patrí k nehmotnému majetku firmy. 
Ide o formu nehmotného majetku, ktorá nepodlieha registrácii.

Za celé jeho spravovanie je zodpovedná  len samotná firma, ktorej obchodné tajomstvo patrí. Obchodným tajomstvom sa zvyčajne ochraňujú také skutočnosti, ktoré pre firmu nie je výhodné zverejniť. Napríklad ak má firma nejaký špeciálny recept, bolo by možné chrániť ho aj patentom, ale v tom prípade by ho firma musela zverejniť, čo by zničilo jej konkurenčnú výhodu.

Príkladom vari najznámejšieho obchodného tajomstva je recept na nápoj Coca-Cola. 
Už niekoľkokrát sa objavili správy, že tento recept bol prezradený, firma ich však vždy vyvrátila a toto obchodné tajomstvo si dobre stráži. 

Obchodným tajomstvom môže byť aj zoznam zákazníkov, zmluvné podmienky, postupy výroby, marketingové plány a mnoho ďalších statkov podniku.

Obchodné tajomstvo je upravené v Obchodnom zákonníku:
"Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje." 

Z danej úpravy je zrejmé, že pre podnik je veľmi dôležité, aby s obchodným tajomstvom zodpovedajúcim spôsobom nakladal. V praxi sa to častokrát podceňuje.
Čo je podstatné?
-obchodným tajomstvom môžu byť iba skutočnosti obchodnej, technickej alebo výrobnej povahy
-musia mať istú hodnotu (môže ísť aj o nemateriálne statky)
-dané skutočnosti nesmú byť bežne dostupné (napríklad výrobný postup)
-firma musí jednoznačne vyjadriť svoju vôľu, že isté skutočnosti chce utajovať ako obchodné tajomstvo (napríklad zmluvou so zamestnancom, internými smernicami a podobne)
-firma musí zabezpečovať utajenie skutočností na dostatočnej úrovni

Ak sa napríklad firme stane, že jej odíde zamestnanec, ktorý zo sebou vezme databázu zákazníkov, nemôže firma automaticky tvrdiť, že jej bolo ukradnuté obchodné tajomstvo. 
Je to z právneho hľadiska možné iba za splnenia všetkých hore uvedených podmienok. 
Ak teda firma napríklad v zmluve zamestnancovi výslovne neuviedla, ktoré skutočnosti považuje za obchodné tajomstvo, bude zamestnancovi dokazovať vinu len ťažko.
Rovnako aj vtedy, ak bol zoznam zákazníkov vo firme bežne dostupný a každý k nemu mal prístup.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára