nedeľa 26. februára 2012

Aké know-how má vaša firma?

Know-how patrí k významným zložkám nehmotnému majetku firmy. Je to zároveň bežná forma nehmotného majetku, pretože ju má skoro každá spoločnosť. 
Pojem know-how však nie je v našej legislatíve presne definovaný a preto veľa firiem ani nevie, že takýto nehmotný majetok má. Know-how sa vyznačuje tým, že patrí k tzv. neregistrovaným formám nehmotného majetku. O jeho ochranu a zabezpečenie sa musí postarať každá firma sama.

Čo patrí do know-how?
Know-how nie je presne vymedzené. Patria sem napríklad výrobno-technické poznatky, dlhodobé skúsenosti, postupy práce zadefinované vo vnútropodnikových smerniciach, receptúry, databázy zákazníkov a systémy práce s nimi, marketingové informačné systémy firmy. Ide teda o poznatky z rôznych oblastí fungovania firmy a podľa ich vecného obsahu aj rozoznávame know-how výrobné, technické, marketingové a podobne.

Know-how má niekoľko znakov, ktoré musí spĺňať:
-know-how musí byť oddeliteľné od osoby svojho tvorcu, nemôže byť osobnou schopnosťou alebo zručnosťou jednotlivca (v tom prípade sa jedná o osobné know-how)
-ide o poznatky, ktoré nie sú bežne dostupné verejnosti, a to ani v odborných kruhoch
-tieto poznatky majú istú vyčísliteľnú hodnotu a poskytujú firme konkurenčnú výhodu
-know-how nemusí byť výsledkom tvorivej činnosti
-musí byť príslušným spôsobom utajené

Práve posledný znak je častým problémom: firma, ktorá nemá zavedený systém ochrany svojich poznatkov napríklad formou obchodného tajomstva, môže ľahko prísť o svoju rozhodujúcu konkurenčnú výhodu.

Know-how úzko súvisí aj s patentami. Vynálezy, ktoré nie je možné patentovať, si firma môže chrániť ako svoje know-how (napríklad receptúry výrobkov).
Rovnako sa ako know-how dajú chrániť aj patenty, ktorým uplynula doba ochrany. Je to však možné len za predpokladu, že majú dobre zadefinované patentové nároky, ktoré sa nedajú jednoducho odkopírovať.

Ako chránite know-how vo vašej firme?


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára