pondelok 21. novembra 2011

Ako podporiť inovácie? Tip vhodný aj pre menšiu firmu.

      Tvorivosť je dôležitá v každom podniku, bez ohľadu na jeho veľkosť. Ako si s tým poradiť, ak nemáte vo firme špecializované oddelenie a neviete, ako začať? V menšom podniku je možné podporovať tvorivosť zavedením jednoduchého vnútropodnikového systému, ktorý zavedie tvorivosť a kreativitu ako súčasť bežného života firmy. 
Dôležitým faktorom podpory tvorivosti je zapojenie pracovníkov rôznych úrovní riadenia a z rôznych špecializovaných oddelení. Možným spôsobom praktickej realizácie je vytvorenie „Inovačného tímu“ pod vedením oddelenia marketingu. 

     Do tímu vo firme prizvaní pracovníci marketingu, obchodu, výroby, expedície, oddelenia kvality aj oddelenia zásobovania. Inovačný tím má zavedené pravidelné porady, napríklad 2x do mesiaca v stanovenom termíne. Účasť na poradách je pre všetkých členov tímu povinná, nejde teda o neformálnu skupinu, ale o skupinu vedome vytvorenú a podporovanú vedením firmy. Z porád sa spracúva zápis, ktorý je distribuovaný všetkým členom tímu, Inovačný tím tvorí a vedie vlastné projekty. O stave projektov je pravidelne informované vedenie firmy. Princíp fungovania, právomoci a kompetencie Inovačného tímu je najlepšie presne zadefinovať vo vnútropodnikovej smernici ISO.

Výhodou takéhoto systému je:
- celopodnikové vnímanie inovácií ako produktu celej firmy (a teda nie iba oddelenia marketingu) podľa hesla „ľudia podporujú to, čo sami pomáhali vytvárať“
- zapojením rôznych útvarov a zároveň pracovníkov z rôznych stupňov riadenia vznikajú kvalitnejšie inovačné projekty (spájajú sa viaceré uhly pohľadu)
- zlepší sa kooperácia a informovanosť naprieč oddeleniami celej firmy
- zvyšuje sa prestíž členov „Inovačného tímu“ a tým sa inovácie stávajú pozitívne vnímanou veličinou
- systematickým podporovaním inovácií sa tieto stávajú bežnou súčasťou života firmy
Systém nevyžaduje od firmy žiadne prostriedky navyše, Inovačný tím pracuje v rámci svojho bežného pracovného času

      V prípade potreby je možné činnosť Inovačného tímu naštartovať najatím externého konzultanta, ktorý uvádza a podporuje nové projekty v spolupráci s internými pracovníkmi firmy. Tento postup je možné aplikovať napríklad pri vývoji nových výrobkov, pri budovaní marketingových aktivít na podporu predaja, pri zavádzaní nových systémov distribúcie, dá sa teda úspešne použiť na riešenie širokého spektra úloh podniku.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára