utorok 29. novembra 2011

Ochranná známka: prečo je dôležité uzatvoriť zmluvu s autorom diela

  Ako sme už spomínali v predchádzajúcom článku, pred podaním prihlášky ochrannej známky je jedným z dôležitých krokov uzatvorenie zmluvy s autorom grafického riešenia, loga, alebo názvu.

Tento krok robí v praxi len málo firiem. 
Uveďme príklad: firma chce vytvoriť a zaregistrovať ochrannú známku na nový výrobok. Názov výrobku vymyslí marketingové oddelenie, dajú ho preveriť rešeršou (tú si objednajú u svojho patentového zástupcu). Na základe výsledkov rešerše zistia, že novovytvorený názov sa dá pre ich oblasť pôsobenia (napríklad farmaceutické výrobky) bez problémov registrovať a rozhodnú sa, že chcú mať kombinovanú ochrannú známku. Potrebujú teda okrem názvu aj grafický návrh. Firmy bežne zadávajú objednávku na vytvorenie grafického riešenia externej firme. V externom grafickom štúdiu sa pustí do práce grafik, ktorý pripraví niekoľko návrhov, firma si jeden z nich vyberie. Grafické štúdio vystaví faktúru, firma ju uhradí. Grafik ešte odovzdá firme podklady, aby vedeli s grafikou pracovať. A tu príbeh zvyčajne končí. 

Veľa firiem si myslí, že zaplatením faktúry sa grafické zobrazenie stalo ich vlastníctvom, s ktorým môžu ďalej ľubovoľne nakladať.
Nie je to však pravda. 

Logo, alebo grafická značka je zvyčajne výsledkom tvorivej duševnej činnosti a je teda autorským dielom. Na autorské diela sa vzťahuje ochrana podľa Autorského zákona. Nadobúdateľ diela musí mať s autorom zmluvne dohodnutý spôsob jeho použitia, inak nemá právo bez výslovného súhlasu autora s dielom ďalej nakladať (nemôže ho napríklad použiť na obaloch výrobkov, nemá právo prihlásiť ho ako ochrannú známku, nesmie dielo meniť, ani do neho zasahovať). Pre objednávateľa autorského diela je dôležité, aby mal pri preberaní diela s autorom uzavretú (ideálne) licenčnú zmluvu,  ktorou autor prenáša na nového majiteľa práva nakladať s dielom v takom rozsahu, aký si stanoví nadobúdateľ diela. Je dobré podchytiť všetky budúce možné spôsoby použitia diela. V zmluve by malo byť napríklad aj výslovne uvedené, že autor súhlasí s tým, aby bolo dielo prihlásené ako ochranná známka.  
Situácia sa ešte komplikuje tým, že firma uzatvára zmluvu s grafickým štúdiom, pričom autorom diela je konkrétny grafik, a nie grafické štúdio. To je však otázka týkajúca sa diela vytvoreného v zamestnaneckom pomere a grafické štúdio má zvyčajne so svojím zamestnancom tieto záležitosti dopredu ošetrené v pracovnej zmluve.
Treba si zapamätať:
Zmluvu s autorom diela treba mať určite uzatvorenú ešte pred podaním prihlášky na registráciu ochrannej známky. Ak tak firma neurobí, zasahuje do práv autora a on sa môže účinne brániť. Napríklad môže od firmy požadovať zaplatenie ujmy za neoprávnené použitie jeho diela. Má nárok aj na poplatky za každý kus výrobku, ktorý dáva firma na trh (ak na obale používa jeho autorské dielo).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára