štvrtok 29. novembra 2012

Triedy pre ochrannú známku. Ako ich určiť?


Ak sa rozhodnete zaregistrovať si ochrannú známku, potrebujete vybrať tovary a služby, ktoré chcete mať známkou chránené.  

Zoznam tovarov a služieb je súčasťou prihlášky a po podaní prihlášky už nie je možné ho rozširovať. Je dobré uvedomiť si, že vaša známka počas celej svojej doby existencie jednoducho bude platiť len pre tie tovary a služby, ktoré uvediete v prihláške. Kedže ochranná známka sa dá prakticky predlžovať na neobmedzenú dobu, je dobré sa nad výberom tried trochu zamyslieť.

Ide aj o finančnú otázku: zoznam do 3 tried je bez poplatkov, ak si však chcete registrovať 4 a viac tried, budete si musieť za každú triedu doplatiť.

V praxi to znamená, že si potrebujete presne stanoviť, na aký účel chcete ochrannú známku používať, koľko a akých tried vyznačíte v prihláške.
Postupovať môžete takýmto spôsobom:

Krok 1:
spíšte si všetky tovary a služby, na ktorých dané označenie/známku v súčasnosti používate. Skúste ísť úplne jednoducho podľa činností, ktoré u vás vo firme vykonávate. Napríklad, ak vyrábate jogurty, tak si napríklad zapíšete: výroba jogurtov, predaj a distribúcia jogurtov, skladovanie jogurtov a reklamné činnosti na podporu predaja jogurtov.

Krok 2:
zamyslite sa, či do budúcnosti neplánujete svoju komerčnú činnosť nejako rozšíriť. Napríklad: Výrobca jogurtov by chcel niekedy o 5 - 6 rokov postaviť reštauráciu a ponúkať tam mliečne špeciality. Alebo bude chcieť organizovať zájazdy na farmy, odkiaľ kupuje mlieko. Sú to síce len plány do budúcnosti, mal by ich však pridať do svojho zoznamu, lebo zoznam sa po podaní prihlášky nedá rozšíriť.

Existuje spolu 45 tried výrobkov a služieb, ktoré sú presne určené v triedniku, ktorý platí medzinárodne. Od 1.1. 2012 je platné 10. Vydanie Medzinárodného triednika. Triedy 1 - 34 sú určené pre výrobky, triedy 35 - 45 sú určené pre služby.

Krok 3:
vezmite svoj zoznam a vyhľadajte k nemu zodpovedajúce triedy, najjednoduchšie vám to pôjde podľa začiatočného písmena tovaru alebo služby.

Abecedný zoznam výrobkov (triedy 1 - 34) podľa platného triednika nájdete na linku:

Pri triedení výrobkov je dobré si uvedomiť, že aj zdanlivo jednoduchý výrobok, ako napríklad lišta používaná v stavebníctve, môže byť zaradený do viacerých tried (napríklad podľa druhu výrobku alebo materiálu, z ktorého je vyrobený):
Lišty kovové - trieda 6
Lišty s výnimkou kovových – trieda 19
Lišty plastové na nábytok – trieda 20
Lišty ako časti horizontálnych žalúzií – trieda 22
 
Abecedný zoznam služieb (triedy 35 - 45) podľa platného triednika nájdete na tom istom linku:

Pri službách si tiež treba presne pozrieť, čo ktorá trieda obsahuje, pretože napríklad do triedy 45 patria (okrem iného): advokátske služby, svadobné agentúry, agentúry zabezpečujúce adopciu, prenájom sejfov a aj domáce stráženie detí (baby sitting).
Na druhej strane, služby, ktoré sa vám dajú možno logicky príbuzné s baby sittingom (napríklad jasle a škôlky) patria do úplne iných tried; škôlky do triedy 41 a jasle do triedy 43.

Čo sa stane, ak podáte prihlášku, no na nejaké tovary alebo služby zabudnete? 
Nezostane vám nič iné, iba podať ďalšiu prihlášku ochrannej známky, v ktorej uvediete tie zabudnuté triedy. Ochranná známka je chránená iba v rozsahu zadefinovaných tried podľa prihlášky, čo je dosť dôležité, najmä ak známku chcete dlhodobo používať.

Preto ak nie ste v tejto oblasti odborníkom, najlepším riešením je  spísať si zoznam súčasných a plánovaných činností (kroky 1 a 2) a potom sa poradiť s odborníkom, najlepšie patentovým zástupcom.

utorok 2. októbra 2012

Prihláška patentu: ako vybrať teritórium

Patent je obmedzený na určité teritórium, pre ktoré je prihlásený, celosvetový patent neexistuje.
Pre majiteľa vynálezu je preto veľmi dôležité stanoviť si krajiny, alebo regióny, pre ktoré chce mať vynález chránený patentom.

Ak si napríklad prihlásite patent pre územie Slovenska a Čiech, na území týchto dvoch krajín máte ako majiteľ patentu výhradné právo používať patentované riešenie, ponúkať licenciu, vyrábať a distribuovať patentom chránené výrobky alebo služby.

V krajinách, pre ktoré nie je patent registrovaný, to však neplatí. Čo ak by ste chceli poskytnúť licenciu pre Nemecko alebo Japonsko? Bez registrovaného patentu pre tieto krajiny to nepôjde.

Ak chce majiteľ patentu ochrániť svoje ekonomické záujmy a získať zodpovedajúci príjem z patentovaného riešenia, mal by už pred podaním prihlášky patentu mať preskúmaný trh, na ktorom bude so svojím riešením pôsobiť.

Ak napríklad máte vynález, ktorý sa bude dať použiť pre oblasť jadrovej energetiky, určite by bolo rozumné, aby ste registrovali vynález vo viacerých krajinách. Otázka je, v ktorých? 
(Náklady na registráciu a udržiavanie patentu nie sú práve lacnou záležitosťou, mali by sa oplatiť).

Výber krajín závisí od toho, aký je vývoj na trhu v danom segmente, kde pôsobia najväčší konkurenti a najsilnejší výrobcovia. Majiteľ patentu potrebuje získať prehľad o tom, kde hľadať potenciálnych obchodných partnerov a záujemcov o licenciu.
Všetky tieto informácie by mal majiteľovi poskytnúť marketingový prieskum trhu, ktorý je súčasťou marketingového plánu pre patent.

štvrtok 16. augusta 2012

Ochrannú známku treba používať, inak vám ju vymažú

Rozdiely medzi doménovým menom a ochrannou známkou uzatvárame treťou časťou, ktorá hovorí o rozdieloch v ich používaní, dobe platnosti a prípadnej obnove.


- doménové meno nemusíte používať, treba však platiť poplatky, každý rok
Po úspešnej registrácii doménového mena vám doména patrí po obdobie jedného roka. 
Ak sa vám nepodarí sprevádzkovať webovú stránku, alebo o to zatiaľ nemáte záujem, nie je to žiaden problém. Doménu môžte vlastniť aj bez toho, aby ste ju reálne používali. Po uplynutí jedného roka sa musíte rozhodnúť, či si registráciu domény predĺžite. Samozrejme, je treba zaplatiť poplatky na ďalší rok. 
Pokiaľ budete platiť poplatky, doménové meno je vaše. Ak registráciu neobnovíte, doménové meno sa uvoľní, aj pre iného záujemcu. 

- ochrannú známku treba používať, inak vám ju vymažú
Registrácia je platná 10 rokov, poplatky sa platia raz za 10 rokov.
Po registrácii ochrannej známky vám ako majiteľovi ochrannej známky vznikajú okrem práv aj povinnosti. 
Medzi povinnosti majiteľa patrí aj riadne používanie ochrannej známky, ako to upravuje Zákon o ochranných známkach. Ten v paragrafe 34 stanovuje, že ochrannú známku, ktorá sa skutočne nepoužívala po obdobie najmenej 5 rokov (nepretržite), je možné na návrh tretej osoby zrušiť.
Ak je podaný návrh na zrušenie ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania, majiteľ musí dokázať, že ochrannú známku používal. Do úvahy sa berie len riadne nepretržité a dostatočne rozsiahle používanie, pričom je potrebné podložiť ho dôkazmi. 
Tu môžu nastať problémy, aj keď ste známku používali. 
Ak nemáte potrebné doklady, faktúry, prieskumy, ocenenia a podobne, lebo ste si ich neuschovali (napríklad), neuspejete a známka bude zrušená. Poplatky, ktoré ste zaplatili sa nevracajú.

pondelok 16. júla 2012

Doménové meno a ochranná známka, rozdiely: časť 2

Doménové meno a ochranná známka sú asi najbežnejšími právami na označenie, ktorými disponuje v súčasnosti temer každá firma. Z tohto pohľadu má doménové meno aj ochranná známka značný význam pre budovanie značky a odlíšenie sa od konkurencie.

V prvom príspevku o rozdieloch medzi doménovým menom a ochrannou známkou sme si vysvetlili, že:
- nie každé doménové meno môže byť ochrannou známkou
- každá ochranná známka môže byť doménovým menom

V druhej časti "rozdielov" si vysvetlíme, ako sa odlišuje spôsob registrácie doménového mena a ochrannej známky.
3. registrácia doménového mena je jednoduchá, lacná a rýchla
Ak si chcete zaregistrovať doménové meno s koncovkou .sk (napríklad zelenamrkvicka.sk), dá sa to urobiť veľmi rýchlo.
Postup je nasledovný: najprv si potrebujete overiť, či je doména, ktorú by ste chceli vlastniť, ešte nezaregistrovaná a teda voľná. Dá sa to zistiť na viacerých internetových stránkach, najlepšie je však použiť stránku SK-NIC, a.s. (čo je oficiálny slovenský registrátor Top Level domén), link https://www.sk-nic.sk/. Vpravo si do kolonky "Hľadať doménu" naťukáte názov domény, o ktorú máte záujem a obratom získate odpoveď, či je doména voľná. Ak nie je, stačí skúšať ďalej a k názvu sa dopracujete :-). BTW,  zelenamrkvicka.sk voľná práve je.
Doménu si potom zaregistrujete u SK-NIC, a.s. prostredníctvom oprávneného registrátora. Ak žiadneho nepoznáte, nájdete ich zoznam tiež na uvedenej stránke. Potom odporúčam skontaktovať sa s vybraným registrátorom a on vám vysvetlí ďalší postup. Ide však o pomerne jednoduchú záležitosť, vyplníte iba jedno tlačivo a podpíšete ho. Ak ste firma, nepotrebujete ani notársky overené kópie dokumentov, stačia len kópie bez overenia.
Potom už stačí po výzve len zaplatiť ročný poplatok (okolo 20 eur) registrátorovi domény a pravidelne ho každý rok zaplatiť znova, registrácia domény sa vám tak bude obnovovať. Pri registrácii domény nikto neskúma, na aké účely chcete doménu používať, ani to, či jej registráciou nezasahujete do práv tretích osôb (napríklad či si neregistrujete ako doménové meno názov firmy vášho suseda, ktorý na to zabudol). Celá registrácia môže byť vybavená za pár dní.

 4. registrácia ochrannej známky je pomerne dlhý a komplikovanejší proces, s vyššími nákladmi
Táto registrácia trvá podstatne dlhšie a je tiež nákladnejšia. Predpokladajme, že chceme registrovat "Zelená mrkvička" pre územie SR.
Podobne ako v pri registrácii domén je najprv potrebné preveriť, či ochrannú známku, o ktorú máte záujem, nemá už zaregistrovanú niekto iný. Nie je to také jednoduché, ako pri doménových menách, ako ochrannú známku vám nezaregistrujú nielen známku totožnú, ale aj podobnú na skoršie zaregistrované známky. Navyše do hry vstupujú farby a dizajn, známky totiž môžu byť nielen slovné, ale aj grafické, obrazové, či trojrozmerné. Známky sa registrujú na špecifický účel použitia, ktorý sa musí definovať ako tzv. trieda.
Ja určite odporúčam obrátiť sa na patentového zástupcu, ktorý urobí rešerš.
Ak sa zistí, že ochranná známka je podobná na nejakú slovenskú alebo medzinárodnú známku platnú napríklad na území EÚ (a teda aj na území SR), je rozumné známku prepracovať a upraviť tak, aby vám "prešla". Ak by ste totiž takúto podobnú známku podali na registráciu, príde vám zamietavé stanovisko, ale poplatky, ktoré musíte zaplatiť pri podaní, vám už nikto nevráti.
Najlepšie je teda obrátiť sa na odborníka, registrovaného patentového zástupcu, ich zoznam nájdete na stránke www.upv.sk. Úrad priemyselného vlastníctva SR je inštitúciou, ktorá je jediným registrátorom  ochranných známok. K registrácii budete potrebovať splnomocniť patentového zástupcu a poskytnúť mu podklady podľa jeho inštrukcií. Musíte tiež zaplatiť poplatok Úradu, ten je vo výške 165,50 eur. Ak nie sú žiadne komplikácie, začne prebiehať proces registrácie, ktorý má niekoľko fáz, zisťuje sa v nich, či označenie nenarúša nijaké staršie práva. Nakoniec je ešte známka zverejnená vo Vestníku a je voči nej možné podávať námietky. Známka bude najrýchlejšie zaregistrovaná v termíne 6-9 mesiacov, ale ak voči nej niekto namieta, može to trvať aj podstatne dlhšie (a celý proces sa komplikuje a predražuje, preto je dôležité dať si urobiť dobrú rešerš hneď na začiatku).
Známka po zaregistrovaní platí 10 rokov od dátumu podania prihlášky, po uplynutí tejto doby je treba znovu zaplatiť poplatky, na ďalších 10 rokov.

Ak máte zaregistrované doménové meno www.zelenamrkvicka.sk, neznamená to, že vám bez problémov zaregistrujú aj ochrannú známku "Zelená mrkvička". 
Ako sa odlišuje používanie domén a ochranných známok z hľadiska ich registrácie? To zistíme nabudúce.

pondelok 18. júna 2012

Význam symbolov TM, SM a ® použitých s ochrannou známkou


Všetky tri symboly TM, SM a ® sa používajú v spojení s ochrannou známkou. 
Aký je medzi nimi rozdiel a čo tieto symboly znamenajú?

V praxi si ich ľudia mýlia a považujú ich za vzájomne zameniteľné. Nie je to však pravda.

Symbol ®

-používa sa výhradne s registrovanou ochrannou známkou. Právo použiť toto označenia má výlučne majiteľ registrovanej ochrannej známky, použitie označenia však nie je pre registrované známky povinné. Ak teda uvidíte ochrannú známku, ktorá nemá tento symbol, neznamená to, že známka nie je registrovaná. Ak sa majiteľ rozhodne použiť tento symbol s ochrannou známkou, ktorá nie je právoplatne registrovaná, dá sa to považovať za klamanie spotrebiteľa a tento skutok môže byť sankcionovaný.
  
Symboly a

-tieto symboly sa používajú v americkom právnom systéme na označenie neregistrovaných známok. Majiteľ známky tým dáva najavo, že si uplatňuje k danej danej známke práva, zvyčajne v čase, keď je už podaná prihláška ochrannej známky, ale proces registrácie ešte nebol ukončený. Symboly však môžu byť použité aj v situácii, keď majiteľ známky registráciu ešte len plánuje v blízkej budúcnosti.

štvrtok 31. mája 2012

Ako chrániť obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo patrí k nehmotnému majetku firmy. 
Ide o formu nehmotného majetku, ktorá nepodlieha registrácii.

Za celé jeho spravovanie je zodpovedná  len samotná firma, ktorej obchodné tajomstvo patrí. Obchodným tajomstvom sa zvyčajne ochraňujú také skutočnosti, ktoré pre firmu nie je výhodné zverejniť. Napríklad ak má firma nejaký špeciálny recept, bolo by možné chrániť ho aj patentom, ale v tom prípade by ho firma musela zverejniť, čo by zničilo jej konkurenčnú výhodu.

Príkladom vari najznámejšieho obchodného tajomstva je recept na nápoj Coca-Cola. 
Už niekoľkokrát sa objavili správy, že tento recept bol prezradený, firma ich však vždy vyvrátila a toto obchodné tajomstvo si dobre stráži. 

Obchodným tajomstvom môže byť aj zoznam zákazníkov, zmluvné podmienky, postupy výroby, marketingové plány a mnoho ďalších statkov podniku.

Obchodné tajomstvo je upravené v Obchodnom zákonníku:
"Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje." 

Z danej úpravy je zrejmé, že pre podnik je veľmi dôležité, aby s obchodným tajomstvom zodpovedajúcim spôsobom nakladal. V praxi sa to častokrát podceňuje.
Čo je podstatné?
-obchodným tajomstvom môžu byť iba skutočnosti obchodnej, technickej alebo výrobnej povahy
-musia mať istú hodnotu (môže ísť aj o nemateriálne statky)
-dané skutočnosti nesmú byť bežne dostupné (napríklad výrobný postup)
-firma musí jednoznačne vyjadriť svoju vôľu, že isté skutočnosti chce utajovať ako obchodné tajomstvo (napríklad zmluvou so zamestnancom, internými smernicami a podobne)
-firma musí zabezpečovať utajenie skutočností na dostatočnej úrovni

Ak sa napríklad firme stane, že jej odíde zamestnanec, ktorý zo sebou vezme databázu zákazníkov, nemôže firma automaticky tvrdiť, že jej bolo ukradnuté obchodné tajomstvo. 
Je to z právneho hľadiska možné iba za splnenia všetkých hore uvedených podmienok. 
Ak teda firma napríklad v zmluve zamestnancovi výslovne neuviedla, ktoré skutočnosti považuje za obchodné tajomstvo, bude zamestnancovi dokazovať vinu len ťažko.
Rovnako aj vtedy, ak bol zoznam zákazníkov vo firme bežne dostupný a každý k nemu mal prístup.

utorok 29. mája 2012

Marketingový plán pre patent


Marketingový plán pre patent sa odlišuje od marketingového plánu pre tradičné komerčné produkty v troch základných oblastiach:


-plán musí byť flexibilný a neustále upravovaný na základe meniacej sa  situácie na trhu

-výška plánovaných marketingových investícií by mala byť nastavená primerane k očakávaným   príjmom z licencií, plán teda musí obsahovať časť zameranú na analýzu ROI (Return of Investment)

- plán by mal byť aplikovaný metódou kontrolných dní, pri ktorej sa tím osôb zainteresovaných v procese komercializácie pravidelne stretáva aspoň raz za 2-3 mesiace. Na stretnutiach sa vyhodnocuje postup a upravuje sa stratégia ďalšieho postupu


Marketingový plán pre patent musí zodpovedať tri základné otázky:


1.   Kto sú potenciálni licenční partneri?

2.   Aká je USP (Unique Selling Proposition) daného patentu?
      Prečo by sa mali potenciálni partneri zaujímať o licenciu?

3.   Akými prostriedkami marketingovej komunikácie vieme s potenciálnymi partnermi efektívne    komunikovať (vzhľadom na ROI)?
 
Patent Marketing Plan je vlastne špeciálny typ Business Plánu, ktorý umožňuje majiteľovi vynálezu alebo držiteľovi licencie sprehľadniť a systematizovať proces komercializácie vynálezu.

pondelok 30. apríla 2012

Celosvetový patent neexistuje

Pred podaním prihlášky patentu je pre majiteľa vynálezu dôležité uvedomiť si, že patent má pôsobnosť obmedzenú iba na krajinu alebo región, kde bol prihlásený.  
Celosvetový patent teda neexistuje.

V praxi to znamená, že ak si podáte prihlášku patentu na Slovensku, vaša ochrana bude po udelení platná iba na území SR. U nás nikto okrem vás nebude môcť výrobok chránený patentom vyrábať, ani distribuovať bez vášho vedomia a dovolenia. Ale napríklad v Rakúsku, kde váš patent nebude chránený, nebráni nič tomu, aby nejaká firma začala vyrábať výrobok na základe vášho vynálezu. Nebude ho síce môcť vyvážať na Slovensko, ale inak jej nič nebráni v obchode mimo územia SR.

Preto pri prihlasovaní patentu vždy zvážte, aké má váš vynález možné komerčné využitie. Ak si myslíte, že môže byť zaujímavý pre viaceré krajiny, musíte si podať prihlášku patentu v každej z týchto krajín.

Medzinárodné patentovanie sa dá jednoduchšie zabezpečiť napríklad prostredníctvom Európskeho patentu, ktorým si vynález ochránite na území všetkých štátov, ktoré sú členmi Európskeho patentového dohovoru. Prihlášku podáte naraz, jedným dokumentom pre všetky štáty, následne však samozrejme musíte aj platiť príslušné poplatky pre jednotlivé krajiny.

Ďalšou možnosťou medzinárodného patentovania je podanie PCT prihlášky. PCT je skratka pre Patent Cooperation Treaty, ktorá má 142 členských štátov a pokrýva temer celý svet.
Prihláška PCT sa dá najjednoduchšie podať cez národné patentové úrady, ktoré zabezpečia komunikáciu s organizáciou WIPO v Ženeve. Jednou prihláškou (u nás na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici) si podáte prihlášku patentu a získate tak právo prednosti naraz vo všetkých 142 krajinách. WIPO urobí rešerš a prihlášku zverejní. Následne sa musíte rozhodnúť, v ktorých krajinách prejdete aj do tzv. národnej fázy. V tejto fáze je už nutné zaplatiť poplatky pre každú krajinu zvlášť, čo je finančne náročné. Preto si majitelia zvyčajne na základe prieskumu trhu vyberú, v ktorých krajinách má vynález najväčšie komerčné uplatnenie a v tých budú pokračovať ďalej.

Celková suma, ktorú bude treba zaplatiť v národnej fáze sa dajú vyčísliť až na základe konkrétneho výberu krajín, poplatky sa totiž v jednotlivých krajinách líšia.