pondelok 30. januára 2012

Ako marketingovo a komerčne využiť patent?

Firma, ktorá získa patent, má prakticky "monopol" na využívanie vynálezu, ktorý si prihlásila. Monopol spočíva v exkluzívnych právach majiteľa, na základe ktorých má iba majiteľ patentu právo vynález komerčne využívať, vyrábať, ponúkať, predávať a držať na sklade výrobky, chránené patentom.
Samozrejme, patent platí len v teritóriu (krajine), pre ktoré bol prihlásený.

Cieľom prihlásenia patentu je využitie jeho hodnoty pre komerčné a marketingové účely majiteľa.
Akým spôsobom získavajú firmy cez patent komerčnú hodnotu?

Pre firmu existujú v zásade 4 možnosti naloženia s patentom:

1. firma si patent ponechá, sama vyrába patentované výrobky a realizuje ich na trhu. Pri tomto prístupe patent zabezpečuje pre výrobky exkluzívne a jedinečné postavenie na trhu, a z pohľadu marketingu reprezentuje Unique Selling Proposition pre potenciálnych zákazníkov.

2. firma sama nerealizuje výrobu, zaregistrovaný patent predá, prevedie teda za úplatu majetkové práva na iného majiteľa. Profituje tak priamo a okamžite z predaja riešenia. 


3. firma si patent ponechá, ale výrobu výrobu zabezpečí prostredníctvom licencií u externých dodávateľov (licencia môže byť výhradná alebo nevýhradná). Firma má v prípade nevýhradnej licencie stále možnosť patentovaný výrobok sama vyrábať.

4. firma si patent ponechá, ale nebude ho vôbec využívať. V tomto prípade sa komerčná hodnota patentu realizuje prostredníctvom blokovania konkurencie, ktorá ochránené riešenie použiť nemôže.

Akým spôsobom chce majiteľ použiť patent? Je dobré mať ujasnenú predstavu už pri prihlasovaní patentu. Spôsob využitia patentu totiž ovplyvňuje stratégiu patentovania, a tým i náklady na registráciu.

nedeľa 15. januára 2012

Hrozba zvaná cybersquatting


Cybersquatting je čoraz častejšie sa vyskytujúci problém. Ide o špekulatívne prihlasovanie si  domén identických s ochrannými  známkami alebo obchodnými menami  firiem za účelom ich „predaja“. Cybersquatting najčastejšie postihuje známe a väčšie firmy, u ktorých je predpoklad, že  za takto nie práve najčistejšie zaregistrovanú doménu dobre zaplatia. Môže sa však prihodiť aj vám, napríklad ak konkurencia bude chcieť zablokovať vaše aktivity v on-line prostredí. 
         
Oficiálnym registrátorom domén pre Slovensko je firma SK-NIC.  SK-NIC však nepreberá žiadnu zodpovednosť za užívanie konkrétnej domény a predovšetkým za užívanie v rozpore s pravidlami stanovenými pre užívanie ochranných známok, obchodných mien a ostatných predmetov duševného vlastníctva. Takto je to definované v Pravidlách, všetka zodpovednosť je prenesená na subjekt, ktorý si doménu registruje.
Podľa článku 10 bod 4 Pravidiel držiteľ domény vyhlasuje, že bude dbať o to, aby ním užívaná doména neporušovala priamo alebo nepriamo práva tretích subjektov, najmä práva k ochranným známkam, užívaniu obchodného mena alebo iných práv týkajúcich sa duševného vlastníctva, a v prípade ich porušenia sám zodpovedá za spôsobenú škodu tretím osobám.

Ako teda má firma postupovať v prípade, že zistí, že jej obchodné meno, alebo názov výrobku si niekto iný zaregistroval ako doménu?
Predovšetkým je potrebné pozrieť sa na obsah stránky, ktorý je zverejňovaný na adrese takejto domény. Pokiaľ zistíte, že na stránke sa ponúkajú rovnaké, alebo podobné výrobky či služby, ako ponúka vaša firma, zabezpečte si dôkaz o obsahu stránky. Napríklad tým, že si vytlačíte obsah stránky, aby ste mali písomnú dokumentáciu. Potom je potrebné zistiť a presne identifikovať  držiteľa domény (cez SK-NIC, a.s.). Držiteľovi domény je treba poslať výzvu, aby sa zdržal takého konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy vašej firmy. Ak držiteľ domény nereaguje, prípadne ak nie je ochotný vzdať sa domény vo váš prospech, bude potrebné obrátiť sa na súd a podať žalobu v tom zmysle, že dané doménové meno bolo zaregistrované a je užívané v zlej viere.
Niekedy sa stane, že održiteľ domény sa vám ohlási sám s tým, že vám chce doménu predať. Dokumentáciu o takejto ponuke si dobre uschovajte, poslúži ako dôkaz v súdnom spore.

Zlou správou je, že riešenie takýchto sporov nie je ľahké a že súd vám nemusí dať za pravdu.
Pred súdom totiž znenie ochrannej známky a názov výrobku nie sú právnym dôvodom, ktorý by sám osebe  registráciu zhodného doménového mena robil protiprávnou. Pokiaľ tým nie je zasiahnuté do premetu ochrany zapísanej ochrannej známky, potom stav, kedy napríklad nepodnikateľ používa doménu zhodnú s vašou ochrannou známkou alebo menom firmy na nepodnikateľské účely, nie je stavom porušujúcim právo vlastníka ochrannej známky.
Názory súdov v tejto oblasti nie sú jednotné a táto problematika je pre sudcov pomerne nová. Preto  domôcť sa vašich práv nebude určite jednoduché!

Rada na záver: (nielen) v tejto oblasti je rozumnejšie vyhnúť sa problémom a na registráciu domény myslieť už pri zápise firmy do obchodného registra. Spolu s ochrannou známkou by ste si mali čo najrýchlejšie zaregistrovať aj zodpovedajúcu doménu a potom registráciu pravidelne každý rok obnovovať.