piatok 16. decembra 2011

Patent alebo úžitkový vzor?

Pred registráciou vynálezu sa jeho pôvodca musí rozhodnúť, či technické riešenie prihlási ako patent, alebo ako úžitkový vzor. Oba spôsoby umožňujú získať podobnú ochranu, čo sa týka účinkov. Aký je medzi nimi rozdiel?

Zjednodušene povedané, úžitkový vzor (v angličtine Utility Model) poskytuje jednoduchší, rýchlejší a lacnejší spôsob registrácie technického riešenia ako patent (v angličtine Patent).
Okrem týchto nesporných výhod má však úžitkový vzor aj svoje obmedzenia.
V čom sú hlavné rozdiely medzi úžitkovým vzorom a patentom?

Rozdiel v dĺžke ochrany
Doba ochrany pri úžitkovom vzore je 4 roky, dá sa však dvakrát predĺžiť, takže ak budete platiť poplatky, môže vaša ochrana trvať až 10 rokov. Pri patente je doba ochrany 20 rokov, takisto je však treba pravidelne platiť poplatky.


Rozdiel v cene ochrany
Za registráciu technických riešení sa platia správne poplatky. Prihláška sa podáva na Úrade priemyselného vlastníctva SR (ak si chcete riešenie prihlásiť na území SR).
Za podanie prihlášky patentu zaplatí vynálezca 26,50 eur a ak si riešenie prihlasuje firma, alebo majiteľ, ktorý nie je jeho pôvodcom, zaplatí 53 eur. K cene je treba pripočítať aj poplatky za spracovanie prihlášky a zastupovanie patentovým zástupcom. Pri patente sa platia opakovane poplatky, takže spolu sa odhaduje, že za 20 rokov platnosti patentu vás táto ochrana vyjde až na
5 310 eur (a viac, ak nastanú nejaké komplikácie).
V prípade úžitkového vzoru zaplatí pôvodca za prihlášku správny poplatok 33 eur a firma 66 eur. Všetky poplatky za ochranu počas 10 rokov platnosti registrácie sa odhadujú na 398 eur (ak nastanú komplikácie, náklady sa môžu zvýšiť).

Rozdiel v rýchlosti udelenia ochrany
Tu sú väčšie rozdiely. Pri úžitkovom vzore býva  doba konania  o prihláške 6-12 mesiacov.
V prípade patentu je táto doba podstatne dlhšia, konanie o prihláške trvá zvyčajne 3-4 roky. Dôvodom je to, že pri patente sa robí rozsiahly prieskum, počas ktorého sa zisťuje novosť riešenia a tiež jeho vynálezcovská hodnota.

Rozdiel v sile ochrany
Patent predstavuje silnejšiu ochranu, ak totiž máte patent, znamená to záruku skutočnej hodnoty vynálezu a tým vám dáva lepšie možnosti na jeho komerčné využitie. Okrem toho, inštitút úžitkového vzoru neexistuje vo všetkých krajinách. Momentálne ho uznáva a poskytuje asi 50 krajín (na Slovensku úžitkový vzor existuje).

Pri výbere typu ochrany treba vychádzať z vašej konkrétnej situácie. Ak napríklad potrebujete rýchlo ochrániť vynález, môžete ho prihlásiť ako úžitkový vzor. Ak sa ukáže, že má komerčnú hodnotu, je možné z úžitkového vzoru neskôr tzv. "odbočiť" na patent, môžete tiež registráciu rozšíriť aj do zahraničia. Platia tu však prísne lehoty, ktoré je potrebné dodržať, aby ste si zachovali prioritu, ktorú ste získali podaním pôvodnej prihlášky.

nedeľa 11. decembra 2011

3 zásady práce s ochrannou známkou po registrácii

Úspešne sa vám podarilo zaregistrovať si ochrannú známku? Ponúkame vám tri praktické zásady, ktoré sú dôležité pre to, aby ste svoju ochrannú známku čo najlepšie komerčne využili:

zásada č.1
Používajte ochrannú známku  
Ako majiteľ máte nielen právo, ale i povinnosť používať zaregistrovanú ochrannú známku.
Ak ochrannú známku riadne nevyužívate, tretia strana môže požiadať o jej výmaz!
Treba si zapamätať, že známku treba používať v tvare, v akom je zaregistrovaná. Znamená to, že by ste mali používať stále rovnaký dizajn i farebnosť, ktorú máte registrované. Malé nepodstatné odchýlky nevadia, ale pri každej väčšej zmene dizajnu sa pre istotu poraďte s vaším patentovým zástupcom, či nie potrebné urobiť preregistrovanie ochrannej známky.

zásada č.2
Robte dokumentáciu a archivujte ju 
Dokumentácia o používaní ochrannej známky je dôležitá pre prípad sporu, ako dôkazový materiál. Zhromažďujte a archivujte faktúry, ktoré svedčia o používaní známky na výrobkoch a ich distribúcii v predajnej sieti, fotografie z výstav, katalógy, inzerciu, newslettre, korešpondenciu, prieskumy trhu, robte kópie z webových stránok.

zásada č.3
Monitorujte situáciu
Pravidelne sledujte, či niekto nezasahuje do vašich práv.
Môžete si objednať externý monitoring cez patentového zástupcu, ktorý bude v registroch pravidelne sledovať, či si niekto neprihlasuje podobné alebo zhodné označenie.
Niekedy príde k porušeniu práv aj bez toho, aby si porušovateľ registroval ochrannú známku. V takýchto prípadoch pomôže interný monitoring, ktorý firma robí cez svoju obchodnú sieť. Informujte vašich obchodných zástupcov o tom, aké ochranné známky firme patria a žiadajte od nich, aby vás informovali, ak zistia, že na trhu sa objavia produkty so zameniteľným alebo podobným označením.

pondelok 5. decembra 2011

Metóda 6-3-5

Potrebujete kreatívne nápady a chcete ich získať u vás, vo firme. Skúšali ste brainstorming, no nefungovalo to? Tak vyskúšajte metódu 6-3-5! Od klasického brainstormingu sa metóda odlišuje tým, že hoci ide o kolektívne kreovanie, zostáva (čiastočne) zachovaná anonymita autora a prejav nie je verbálny, ale písomný. Zaujímavou výhodou je tiež to, že sa pri tejto metóde automaticky vyblokuje hodnotiaci a odsudzujúci moment.
      
Použite túto metódu, ak máte vo firme kreatívnych ľudí, ale z rôznych dôvodov majú problém slovne a verejne sa pred kolektívom vyjadriť. Tiež sa dá úspešne použiť v prípade silného prežívania autority vo vzťahu nadriadený - podriadený pracovník.

Metóda funguje nasledovne:
Potrebujeme 1 komunikačne zručného moderátora a 6 kreatívne založených "účastníkov procesu", ideálne odlišného veku, pohlavia, pozície vo firme aj odbornosti. Je výborné, ak v tíme máme aj externých účastníkov, teda ľudí mimo firmu, najlepšie v pomere 50/50 (interní/externí účastníci).
     Moderátor najprv nastolí a vhodne podá problém, pre ktorý bude skupina hľadať riešenie. Potom moderátor rozdá pripravené formuláre, každému účastníkovi po 1 kuse. Vyzve účastníkov, aby do formulára zapísali 3 vlastné riešenia problému, pričom na to majú časový limit 3 minúty. Po 3 minútach moderátor vyzve účastníkov, aby svoj formulár posunuli susedovi a znovu majú zapísať 3 ďalšie riešenia problému. Možu na to mať opäť 3 minúty, alebo je možné zvýšiť limit na 4 minúty. Takýchto kôl sa urobí spolu 5, pričom časový limit na odpoveď sa môže (ale nemusí) predlžovať vždy o jednu minútu.

6-3-5 je vysoko efektívna metóda: za 25-30 minút získate 90 nápadov, ktoré potom moderátor zosumarizuje a vyhodnotí, podobne ako pri klasickom brainstormingu. Zaujímavosťou tejto metódy je „stresový faktor“, ktorý ľudí motivuje k podaniu výkonu v limitovanom čase. 
Aby sme nezabudli, autorom metódy je B. Rohrbach.