utorok 29. novembra 2011

Ochranná známka: prečo je dôležité uzatvoriť zmluvu s autorom diela

  Ako sme už spomínali v predchádzajúcom článku, pred podaním prihlášky ochrannej známky je jedným z dôležitých krokov uzatvorenie zmluvy s autorom grafického riešenia, loga, alebo názvu.

Tento krok robí v praxi len málo firiem. 
Uveďme príklad: firma chce vytvoriť a zaregistrovať ochrannú známku na nový výrobok. Názov výrobku vymyslí marketingové oddelenie, dajú ho preveriť rešeršou (tú si objednajú u svojho patentového zástupcu). Na základe výsledkov rešerše zistia, že novovytvorený názov sa dá pre ich oblasť pôsobenia (napríklad farmaceutické výrobky) bez problémov registrovať a rozhodnú sa, že chcú mať kombinovanú ochrannú známku. Potrebujú teda okrem názvu aj grafický návrh. Firmy bežne zadávajú objednávku na vytvorenie grafického riešenia externej firme. V externom grafickom štúdiu sa pustí do práce grafik, ktorý pripraví niekoľko návrhov, firma si jeden z nich vyberie. Grafické štúdio vystaví faktúru, firma ju uhradí. Grafik ešte odovzdá firme podklady, aby vedeli s grafikou pracovať. A tu príbeh zvyčajne končí. 

Veľa firiem si myslí, že zaplatením faktúry sa grafické zobrazenie stalo ich vlastníctvom, s ktorým môžu ďalej ľubovoľne nakladať.
Nie je to však pravda. 

Logo, alebo grafická značka je zvyčajne výsledkom tvorivej duševnej činnosti a je teda autorským dielom. Na autorské diela sa vzťahuje ochrana podľa Autorského zákona. Nadobúdateľ diela musí mať s autorom zmluvne dohodnutý spôsob jeho použitia, inak nemá právo bez výslovného súhlasu autora s dielom ďalej nakladať (nemôže ho napríklad použiť na obaloch výrobkov, nemá právo prihlásiť ho ako ochrannú známku, nesmie dielo meniť, ani do neho zasahovať). Pre objednávateľa autorského diela je dôležité, aby mal pri preberaní diela s autorom uzavretú (ideálne) licenčnú zmluvu,  ktorou autor prenáša na nového majiteľa práva nakladať s dielom v takom rozsahu, aký si stanoví nadobúdateľ diela. Je dobré podchytiť všetky budúce možné spôsoby použitia diela. V zmluve by malo byť napríklad aj výslovne uvedené, že autor súhlasí s tým, aby bolo dielo prihlásené ako ochranná známka.  
Situácia sa ešte komplikuje tým, že firma uzatvára zmluvu s grafickým štúdiom, pričom autorom diela je konkrétny grafik, a nie grafické štúdio. To je však otázka týkajúca sa diela vytvoreného v zamestnaneckom pomere a grafické štúdio má zvyčajne so svojím zamestnancom tieto záležitosti dopredu ošetrené v pracovnej zmluve.
Treba si zapamätať:
Zmluvu s autorom diela treba mať určite uzatvorenú ešte pred podaním prihlášky na registráciu ochrannej známky. Ak tak firma neurobí, zasahuje do práv autora a on sa môže účinne brániť. Napríklad môže od firmy požadovať zaplatenie ujmy za neoprávnené použitie jeho diela. Má nárok aj na poplatky za každý kus výrobku, ktorý dáva firma na trh (ak na obale používa jeho autorské dielo).

Kreativita v praxi

Kreativita je zdrojom inovácií. Ako rozvíjať kreativitu vašej firmy? Skúste sa zamerať na vlastných zamestnancov. Sú (často) nedoceneným zdrojom informácií a dobrých nápadov. Určite sa o ne s vami radi podelia, treba však na to vytvoriť vhodnú klímu vo firme. 
Urobte si vo firme hodinku času na brainstorming a s veľkou pravdepodobnosťou získate zaujímavé riešenia.

Ako na to?
Brainstorming využíva  individuálne i kolektívne tvorivé schopnosti skupiny,  ktorú vedie skúsený moderátor. Skupine o veľkosti max. 10-12 ľudí treba vytvoriť vhodné prostredie bez vonkajších zásahov. 
Pre úspech projektu je veľmi dôležité, aby moderátor účastníkom brainstormingu správne vysvetlil celé pozadie hľadaného riešenia.

Aby sa odstránili bariéry tvorivosti, treba sa pri brainstormingu riadiť týmito základnými zásadami:
- jednoznačne oddeliť fázu  kreovania myšlienok od fázy hodnotenia podľa hesla „každá myšlienka je dobrá“
- umožniť plynulý tok a nadväzovanie jednotlivých myšlienok okamžite, ako vznikajú (myšlienky sa navzájom prelínajú a inšpirujú) 
- produkuje sa kvantita bez ohľadu na kvalitu
- v skupine jednotlivec stráca autorské právo na nápad
    
Neskôr sa získané nápady ohodnotia a vyberú sa z nich tie, ktoré sú pre firmu najzaujímavejšie. 
Náš tip: 
Niekedy sa v praxi robí aj tzv. „reverzný brainstorming“ kedy sa skupina vyzve, aby k vybranému nápadu kreovala myšlienky, na čom môže daný nápad stroskotať.

pondelok 21. novembra 2011

Dobrá správa pre malé a stredné podniky!

Žijeme v novom období, v období tzv. znalostnej ekonomiky, ktorá sa rozvíja v prostredí znalostnej spoločnosti. Takáto spoločnosť sa zakladá na tvorivom ľudskom potenciáli, ktorý sa stal rozhodujúcim faktorom ďalšieho pokroku. Preto krajiny, ktoré nebudú dostatočne investovať do ľudského kapitálu, vedy, výskumu a moderných technológií, budú v prostredí znalostnej ekonomiky čoraz viac zaostávať.

V posledných rokoch zažíva celý svet významné zmeny v spotrebiteľskom správaní.
Tieto zmeny sú radikálne a nastupujú čoraz rýchlejšie, čo má za následok, že staré pravidlá marketingu, ktoré platili niekoľko desaťročí až do prelomu tisícročí sú už nenávratnou minulosťou.
Nové pravidlá marketingu a PR, ktoré súvisia s rozvojom internetovej komunikácie a sociálnych sietí majú výrazný vplyv na spôsoby a možnosti firiem v marketingovej komunikácii.  

Pre malé a stredné podniky sú tieto zmeny dobrou správou: nastala éra, kedy je možné vybudovať značku s minimálnym rozpočtom. Je však na to potrebná tvorivosť, ktorá dá vznik dobrej myšlienke. Ľudský um a tvorivý potenciál sa tak stáva zásadným činiteľom konkurenčného boja.

Ochranná známka a logo. Je v tom nejaký rozdiel?

Ochranné známky majú pri registrácii a platnosti značné rozdiely oproti obchodnému menu a doméne. Ak má podnikateľ svoje obchodné meno zapísané v obchodnom registri, má automaticky chránenú ochrannú známku? Nie. Firma si zaregistruje doménu, získa tým vlastníctvo ochrannej známky? Nie. 
Používate na označenie výrobkov grafickú značku, špeciálny názov, alebo logo? Ani v tomto prípade nie ste vlastníkom ochrannej známky a môže sa Vám stať, že Vaše označenie si zaregistruje konkurent.
Mnohé firmy používajú dlhodobo logá ako nezapísané označenia, čím sa vystavujú značnému riziku, existuje totiž možnosť nekalosúťažného konania konkurentov.

Ochranné známky sú označenia, ktoré slúžia na identifikáciu a odlíšenie tovaru a služieb jednej firmy od ostatných firiem, najmä od konkurencie. Musia byť registrované, ich zápis do registra Úradu priemyselného vlastníctva SR sa riadi osobitným zákonom a predpismi. Existujú rôzne typy ochranných známok (slovné, obrazové, kombinované, trojrozmerné, …). 

Čím staršia, tým lepšia - hovorí sa o ochrannej známke. U ochranných známok platí, že čím je značka staršia a viac používaná na trhu, tým má vyššiu hodnotu.
Ochranné známky predstavujú cenný obchodný majetok, ktorý má použitie v marketingu. V niektorých prípadoch je hodnota ochrannej známky niekoľkonásobne vyššia, ako hodnota celého nehnuteľného i hnuteľného majetku firmy (napríklad chronicky známa Coca-Cola).

Pre majiteľa ochrannej známky je dôležité, že má nielen právo, ale aj povinnosť používať OZ v registrovanom tvare. Doba ochrany známky je 10 rokov, dá sa však prakticky neobmedzene predlžovať (treba však zaplatiť poplatky). 

Ak máte záujem zaregistrovať si ochrannú známku, alebo sa chcete poradiť v záležitostiach súvisiacich s ochrannými známkami, ozvite sa na info@perpetuumplus.sk. Radi Vám poskytneme konzultáciu, zdarma.

Ako podporiť inovácie? Tip vhodný aj pre menšiu firmu.

      Tvorivosť je dôležitá v každom podniku, bez ohľadu na jeho veľkosť. Ako si s tým poradiť, ak nemáte vo firme špecializované oddelenie a neviete, ako začať? V menšom podniku je možné podporovať tvorivosť zavedením jednoduchého vnútropodnikového systému, ktorý zavedie tvorivosť a kreativitu ako súčasť bežného života firmy. 
Dôležitým faktorom podpory tvorivosti je zapojenie pracovníkov rôznych úrovní riadenia a z rôznych špecializovaných oddelení. Možným spôsobom praktickej realizácie je vytvorenie „Inovačného tímu“ pod vedením oddelenia marketingu. 

     Do tímu vo firme prizvaní pracovníci marketingu, obchodu, výroby, expedície, oddelenia kvality aj oddelenia zásobovania. Inovačný tím má zavedené pravidelné porady, napríklad 2x do mesiaca v stanovenom termíne. Účasť na poradách je pre všetkých členov tímu povinná, nejde teda o neformálnu skupinu, ale o skupinu vedome vytvorenú a podporovanú vedením firmy. Z porád sa spracúva zápis, ktorý je distribuovaný všetkým členom tímu, Inovačný tím tvorí a vedie vlastné projekty. O stave projektov je pravidelne informované vedenie firmy. Princíp fungovania, právomoci a kompetencie Inovačného tímu je najlepšie presne zadefinovať vo vnútropodnikovej smernici ISO.

Výhodou takéhoto systému je:
- celopodnikové vnímanie inovácií ako produktu celej firmy (a teda nie iba oddelenia marketingu) podľa hesla „ľudia podporujú to, čo sami pomáhali vytvárať“
- zapojením rôznych útvarov a zároveň pracovníkov z rôznych stupňov riadenia vznikajú kvalitnejšie inovačné projekty (spájajú sa viaceré uhly pohľadu)
- zlepší sa kooperácia a informovanosť naprieč oddeleniami celej firmy
- zvyšuje sa prestíž členov „Inovačného tímu“ a tým sa inovácie stávajú pozitívne vnímanou veličinou
- systematickým podporovaním inovácií sa tieto stávajú bežnou súčasťou života firmy
Systém nevyžaduje od firmy žiadne prostriedky navyše, Inovačný tím pracuje v rámci svojho bežného pracovného času

      V prípade potreby je možné činnosť Inovačného tímu naštartovať najatím externého konzultanta, ktorý uvádza a podporuje nové projekty v spolupráci s internými pracovníkmi firmy. Tento postup je možné aplikovať napríklad pri vývoji nových výrobkov, pri budovaní marketingových aktivít na podporu predaja, pri zavádzaní nových systémov distribúcie, dá sa teda úspešne použiť na riešenie širokého spektra úloh podniku.

piatok 18. novembra 2011

4 kroky, ktoré treba urobiť pred registráciou ochrannej známky

Veľké firmy majú zvyčajne presne definovaný postup registrácie ochranných známok. V menších firmách to nebýva zvykom. V každom prípade je dobré pred podaním prihlášky ochrannej známky urobiť aspoň tieto základné kroky:

       1. urobiť rešerš, čo je už zaregistrované
     2. rozhodnúť sa, v akej podobe budete registrovať ochrannú známku
     3. uzatvoriť zmluvu s autorom grafického riešenia, loga, alebo názvu
     4. zabezpečiť, aby sa ochranná známka prihlásila ešte pred uvedením výrobku/služby na trh

1. urobiť rešerš, čo je už zaregistrované
Tento krok je dôležitý preto, aby ste nevytvorili niečo, čo je totožné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorú už používa niekto iný. Zistenie, že váš názov alebo grafická značka nie je celkom originálna, je nepríjemné, ale určite vás bude stáť menej peňazí, ak to nezistíte až vtedy, keď už budete označenie používať na obaloch produktov a v propagácii firmy. Majiteľ staršej ochrannej známky sa vám určite ohlási a bude žiadať stiahnutie vášho označenia z trhu, v horšom prípade aj odškodné.
2. rozhodnúť sa, v akej podobe budete registrovať ochrannú známku
Možnosti sú viaceré: môžete si registrovať iba slovné znenie známky, napríklad "Malý domček" (slovná známka), alebo môžete názov skombinovať s grafickými prvkami, použiť špeciálne písmo, obrázok a podobne (tak vznikne kombinovaná známka). Okrem toho existujú aj obrazové ochranné známky, trojrozmerné ochranné známky (napríklad čokoláda Toblerone, alebo fľaša Coca-Coly). Zvukové a čuchové ochranné známky existujú tiež, ale u nás nie sú bežné. O možnostiach špeciálnych ochranných známok sa treba informovať na Úrade priemyselného vlastníctva SR, alebo u patentového zástupcu. 
3. uzatvoriť zmluvu s autorom grafického riešenia, loga, alebo názvu
Tento krok robí len málo firiem. Zmluvu s autorom treba mať určite uzavretú ešte pred podaním prihlášky na registráciu ochrannej známky. Ak tak neurobíte, zasahujete do práv autora a on sa môže účinne brániť. Na prihlásenie autorského diela za ochrannú známku nemáte napríklad bez písomného súhlasu autora diela nárok. O možných následkoch neuzatvorenia takejto zmluvy si povieme viac v niektorom z ďalších príspevkov.


4. zabezpečiť, aby sa ochranná známka prihlásila ešte pred uvedením výrobku/služby na trh
Samozrejme, môžete si dať registrovať ako ochrannú známku aj označenie, ktoré už dlhšie používate. Z hľadiska konkurenčného boja je však pre firmu najvýhodnejšie, ak najprv podá prihlášku ochrannej známky a až potom uvedie produkt na trh. Vaša firma sa tak vyhne nepríjemným situáciám, ktoré môžu nastať, ak konkurencia podá prihlášku podobnej ochrannej známky, ako sa vy chystáte uviesť na trh. Ak podá konkurent prihlášku skôr ako vy, má právo prednosti a tak zablokuje vaše úsilie. To môže byť veľmi nákladné a nepríjemné...


nedeľa 6. novembra 2011

Slovensko je v inováciách medzi najslabšími krajinami

    Trhy sa vždy menia rýchlejšie než marketing“
    Nirmalya Kumaru
Slovensko zaostáva za ostatnými krajinami EÚ v oblasti inovácií, a tým i rozvoja znalostnej ekonomiky. Inovačná výkonnosť krajín v rámci EÚ sa hodnotí sumárnym inovačným indexom (SII). Priemerná hodnota SII v krajinách EÚ je 0,45, pričom Slovensko má SII 0,25. Radí sa tým do poslednej, inovačne najslabšej skupiny krajín. 

Inovačným lídrom je pre porovnanie Švédsko, ktoré ma hodnotu SII 0,73, čo je temer trikrát vyššia hodnota ako má Slovensko. 

Vytváranie podmienok pre budovanie znalostnej ekonomiky je pritom i pre našu krajinu efektívna cesta ku konkurencieschopnosti na globálnom trhu. Sú to práve pokrokové malé a stredné podniky, ktoré sú flexibilné v implementácii nových podnikateľských nápadov a techník.