nedeľa 26. februára 2012

Aké know-how má vaša firma?

Know-how patrí k významným zložkám nehmotnému majetku firmy. Je to zároveň bežná forma nehmotného majetku, pretože ju má skoro každá spoločnosť. 
Pojem know-how však nie je v našej legislatíve presne definovaný a preto veľa firiem ani nevie, že takýto nehmotný majetok má. Know-how sa vyznačuje tým, že patrí k tzv. neregistrovaným formám nehmotného majetku. O jeho ochranu a zabezpečenie sa musí postarať každá firma sama.

Čo patrí do know-how?
Know-how nie je presne vymedzené. Patria sem napríklad výrobno-technické poznatky, dlhodobé skúsenosti, postupy práce zadefinované vo vnútropodnikových smerniciach, receptúry, databázy zákazníkov a systémy práce s nimi, marketingové informačné systémy firmy. Ide teda o poznatky z rôznych oblastí fungovania firmy a podľa ich vecného obsahu aj rozoznávame know-how výrobné, technické, marketingové a podobne.

Know-how má niekoľko znakov, ktoré musí spĺňať:
-know-how musí byť oddeliteľné od osoby svojho tvorcu, nemôže byť osobnou schopnosťou alebo zručnosťou jednotlivca (v tom prípade sa jedná o osobné know-how)
-ide o poznatky, ktoré nie sú bežne dostupné verejnosti, a to ani v odborných kruhoch
-tieto poznatky majú istú vyčísliteľnú hodnotu a poskytujú firme konkurenčnú výhodu
-know-how nemusí byť výsledkom tvorivej činnosti
-musí byť príslušným spôsobom utajené

Práve posledný znak je častým problémom: firma, ktorá nemá zavedený systém ochrany svojich poznatkov napríklad formou obchodného tajomstva, môže ľahko prísť o svoju rozhodujúcu konkurenčnú výhodu.

Know-how úzko súvisí aj s patentami. Vynálezy, ktoré nie je možné patentovať, si firma môže chrániť ako svoje know-how (napríklad receptúry výrobkov).
Rovnako sa ako know-how dajú chrániť aj patenty, ktorým uplynula doba ochrany. Je to však možné len za predpokladu, že majú dobre zadefinované patentové nároky, ktoré sa nedajú jednoducho odkopírovať.

Ako chránite know-how vo vašej firme?


Rozvíjame kreativitu: 2 praktické tipy

Ako sme povedali v príspevku  Viete ako funguje kreativita?, pre rozvoj nášho kreatívneho myslenia je potrebné trénovať spoluprácu pravej a ľavej mozgovej hemisféry. V tomto príspevku vám ponúkam dva užitočné tipy, ktoré vám takýto tréning zabezpečia.

Tip 1
Riešte problém v 3 krokoch
Ak potrebujete vyriešiť nejaký problém (môže byť pracovný, ale i súkromný), skúste ho riešiť týmto spôsobom:
-najprv si napíšte na papier SLOVO, ktoré čo možno najlepšie vystihuje váš problém. Pozerajte sa na text a snažte sa sledovať vaše myšlienky.
-teraz vezmite čistý papier a skúste nakresliť OBRÁZOK, ktorý čo najlepšie vyjadrí ten istý problém. Znovu sa pozerajte na obrázok a sledujte svoje myšlienky.
-na záver skúste zosumarizovať vaše nápady a myšlienky.
Touto metódou riešite jeden problém pomocou pravej aj ľavej hemisféry. Aký rozdiel v riešení ste spozorovali? Ktorý spôsob bol pre vás ľahší a ktorý vám priniesol lepšie výsledky? Alebo vás niečo napadlo práve pospájaním myšlienok z kroku 1 a 2?

Tip 2
Použite myšlienkové mapy
Tieto „mapy“ sa používajú ako netradičný spôsob zápisu poznámok i ako efektívna metóda pri riešení zložitých projektov. Metóda pracuje s textami aj s obrázkami a dáva ich do vzájomných súvislostí, čím pomáha nacvičovať prepájanie pravej a ľavej hemisféry.
Myšlienové mapy rešpektujú prirodzenú vlastnosť ľudskej mysle, ktorá nepracuje lineárnym spôsobom, ale tvorí zložité vzájomne popreplietné štruktúry. Mapy fungujú práve preto, lebo umožňujú zaznamenať celkovú štruktúru riešeného problému, pričom berú do úvahy aj všetky jednotlivé prvky problému spolu s ich vzájomnými väzbami. Bežným lineárnym zápisom sa to dosiahnuť nedá.

Používanie mapy je jednoduché, treba ho len vyskúšať. Má viaceré výhody:
-na prvý pohľad vám ukáže štruktúru problému
-jednoducho sa v nej dopisuje a dopĺňa
-ľahko vyznačíte vzájomné prepojenia a nadväznosti prvkov

Pri tvorbe myšlienkových máp každý môže uplatniť svoj individuálny štýl.
Existuje však niekoľko zásad, ktoré sa odporúča dodržať. Tu sú:
-začíname problémom, ktorý vyjadríme slovne čo možno najjednoduchšie a zakreslíme vždy do stredu stránky
-pri tvorbe mapy je ďalej výhodné postupovať z pravého horného rohu smerom nadol a dookola (v smere hodinových ručičiek)
-myšlienky zapisujeme vo vetvách okolo stredu tak, že súvisiace nápady „rozvetvujú“ pôvodnú myšlienku
-je výhodné použiť farebné perá alebo ceruzky
-je výborné, ak pri tvorbe mapy používame obrázky, symboly, kresby, skice
-súvisiace prvky mapy pospájame, graficky znázorníme ich väzby čiarami, prerušovanými čiarami, značkami
-odporúča sa písať paličkovým písmom

piatok 10. februára 2012

Ktorá firma bola v roku 2011 lídrom v oblasti patentov?


     Firma , ktorá zaregistrovala v minulom roku najviac amerických patentov je zároveň najinovatívnejšou firmou sveta. Ak hádate, že to bude firma pracujúca na trhu výpočtovej techniky, ste na správnej stope. 
Bol to Apple, Google, alebo Samsung? O nich totiž v poslednom čase najviac počuť, hlavne v súvislosti s "patentovými vojnami", žalobami a blokovaním konkurencie.

     Najinovatívnejšou firmou roka sa stala firma IBM. Medziročne zaregistrovala 6 180 amerických patentov. 
     Je to obrovské číslo a rekord aj pre samotné IBM. Pre ilustráciu: celkovo to predstavuje za rok 2011 viac patentov,  než celkový súčet počtu patentov, ktoré získali firmy Apple, Amazon, Google, EMC, Hewlett-Packard, Microsoft a Oracle/Sun dohromady.  
IBM sa stala patentovým lídrom už po19násty krát.

Rebríček firiem podľa počtu získaných amerických patentov v r. 2011

 

*Zdroj: IFI CLAIMS Patent Services
 
     Niektoré z patentov firmy IBM sú skutočne zaujímavé, napríklad U.S. Patent #8,005,773, ktorý chráni špeciálny systém  pre simuláciu mozgovej kôry - vynález popisuje metódu vývoja počítačového systému simulujúceho činnosť mozgu. Systém by mal napodobniť kognitívne systémy a funkcie mozgovej kôry.

Tip: Ak sa chcete o tomto patente dozvedieť viac, zadajte jeho číslo  (v tvare „US 8005773“) do vyhľadávača Google Patent Search (http://www.google.com/patents). Získate tak prístup k patentovej dokumentácii vrátane výkresov, v tomto prípade vývojových diagramov.

utorok 7. februára 2012

Viete ako funguje kreativita?

Na kreativitu a jej fungovanie existuje veľa názorov. Čo si myslíte vy: je kreativita geneticky daná, vrodená, alebo má na ňu vlohy každý človek?

Nedávno ma zaujal príspevok na blogu Harvard Business Review od autora Tonyho Schwartza. Rovnako ako on si myslím, že kreativita je vlastná každému človeku. Prečo sú potom niektorí ľudia kreatívni, kým ostatným to veľmi nejde? Odpoveď je jednoduchá: kreativita potrebuje tréning!

Podstatou kreatívneho tvorivého procesu  je prechod medzi pravou a ľavou mozgovou hemisférou. A v tom je hlavný problém: väčšina z nás to vôbec nemá nacvičené.
Pravá hemisféra je vizuálna a intuitívna, nepodlieha logike, funguje v podvedomí. Túto hemisféru bežne nie sme sme naučení používať. Celý školský systém je založený na logike a písaných textoch, s nimi pracuje ľavá hemisféra, ktorá sa zameriava predovšetkým na verbálny prejav.

Je tiež dobré vedieť, že kreativita je proces, ktorý prebieha v štyroch základných krokoch:
Krok 1: Saturácia
V tomto kroku pracuje hlavne ľavá hemisféra. Problém je zadefinovaný a my zháňame všetky možné podklady, informácie o ňom a o jeho riešení. Absorbujeme známe dáta. a potom ich vyhodnocujeme, organizujeme, prideľujeme im priority. V riešení marketingového problému túto fázu zastupuje prieskum trhu a analýza situácie.
Krok 2: Inkubácia
V tejto fáze nastupuje dlhšie obdobie, počas ktorého sa zdanlivo nič nedeje. Ľavá hemisféra už odmieta absorbovať viac informácií. Nechajte ju kľudne odpočívať, pretože v tejto dôležitej fáze sa dostáva k slovu pravá hemisféra, ktorá sa začína "prehrabovať" nazhromaždenými dátami. Ako to robí? Väčšinou podvedome a teda neuvedomele. Intuitívne hľadáme súvislosti, podobnosti, obrazy. Nám sa zdá, že problém vlastne nemá riešenie. Niekedy sme nervózni, lebo sa nič nedeje.V skutočnosti pravá hemisféra pracuje na plné obrátky. Takže si nezúfajte!
Krok 3: Iluminácia
Okamžité osvietenie, odrazu získame jasné riešenia nášho problému. Táto fáza zvyčajne nastane vtedy, keď to vôbec nečakáme: v spánku, v sprche, po ceste do práce. My však už vieme, že je za tým pracovitá pravá hemisféra!
Krok 4: Verifikácia
K slovu sa opäť dostáva ľavá hemisféra. Overuje schodnosť a použiteľnosť získaných riešení. Znova sme v logickej časti, môžeme všetko zapísať, vypočítať a odprezentovať.

Prečo je dobré vedieť, aké sú fázy kreatívneho procesu? Aby sme si lepšie uvedomili, že kreatívne myslenie potrebuje svoj čas, potrebuje pokoj a aj odstup od riešenia problému. Jednotlivé fázy sa nedajú preskočiť, oklamať, ani vynútiť.

Nezostáva nám nič iné, len začať trénovať pravú hemisféru. Ako? 
Skúste niečo vytvoriť rukami. Napríklad namaľujte obraz, upečte medovník, alebo navrhnite a postavte búdku pre vtákov. Veď je hrozná zima!